Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması, Yabancı Ortaklı Şirket, İthalat, İhracat

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

YABANCI ORTAKLI LİMİTED, ANONİM ŞİRKET KURULUŞU – DIŞ TİCARET ŞİRKETİ KURULUŞU, İTHALAT, İHRACAT

Hukuki Dayanak

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının dayanağı 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur. Kanun’un m.3/a-1,2 hükümlerine göre yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir ve yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir.

Yabancıların Kurabilecekleri Şirketler

Yabancılar Türkiye’de Türklerin kurabileceği her şirket türünü kurabilir. Bu ifadeden yabancıların Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan her türlü şirket türü ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan adi şirket türlerinden birini kurabileceğini anlamak gerekir. Yabancı kendine en uygun şirket türünü bu kanunlardan belirleyip kurabilir.

Türkiye’de Kurulabilecek Şirket Türleri

Anonim Şirket

Limited Şirket

Bu şirket türleri arasında günümüzde en çok tercih edilenler Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Diğer şirket türleri artık sadece teorik olarak varlığını sürdürmektedir.

Yabancıların Limited veya Anonim Şirket Kurması

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye’de şirket kurarken yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir. Kısaca Kuruluş aşamasında öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür ve temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar ve yönetim belirlenmelidir. Ardından mevzuata uygun bir ana sözleşme hazırlanmalıdır. Gerekli diğer belgeler hazırlanır ve ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Bu noktada şirket sermayesinin %0,04’ü “Rekabet Kurumu Payı” olarak kurumun banka hesabına yatırılmalıdır. Anonim şirketlerde ise nakdi olarak taahhüt edilen payların yüzde 25’i şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılmalıdır.

Ticaret Sicil Müdürlüğü başvurusunun ardından bir eksik bulunmuyorsa tescil işlemi tamamlanır. Şirket ticaret siciline tescil ile birlikte tüzel kişilik kazanır. Tescilden sonra şirketini Türkiye’de ikamet ederek işletmek isteyen yabancı pay sahipleri ve yetkililer için ise çalışma izni almalıdır.

Yabancıların Şirket Kurmasında Aşamalar

TBK’da yer alan adi şirket için ana sözleşme üzerinden sözlü bir mutakabat sağlanması yeterli iken TBK’da yer alan adi şirket dışındaki şirketler için aşağıdaki aşamalar izlenmelidir.

Şirket esas sözleşmesinin usulüne uygun hazırlanması

MERSİS üzerinden tutanak ve ana sözleşmenin gönderilmesi

Evrakların düzenlenmesi ve noterlikçe onaylanması

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için YİĞİT Mali Müşavirlik Hizmetleri 0505 000 7111 / 0532 157 52 61 numaralı telefonlarımızdan ya da info@yigitmalimusavirlik.com.tr mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Şirketin potansiyel vergi numarası edinmesi

Sermayenin belirli bir kısmının Rekabet Kurumu banka hesabına yatırılması

Sermayenin belirli bir kısmının şirket banka hesabına yatırılması ve belgelenmesi

Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru

Şirket ile ilgili bazı yasal defterlerin tasdik ettirilmesi

Vergi dairesinden şirket kuruluş bildirisinin talep edilmesi

İmza sirküleri düzenlenmesi

Şirketle ilgili bazı dokümanların e-TUYS sistemine aktarılması

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne İlk Başvuruda Gerekli Belgeler

Şirket sözleşmesi

Her bir hissedarın pasaport nüshası

Şirketin mevcut durumu ve imza yetkilileri hakkında faaliyet belgesi

Tüzel kişi hissedarların kuruluş için onayını gösteren yetkili kurumsal merci kararları

Tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin adı ve görevlendirmeyi içeren karar

Başvuruyu yetkili TSM ve diğer resmi yetkililer huzurunda takip edecek olan vekillere yetki sağlayan vekâletnamenin noter tasdikli nüshası

İmza beyannameleri

Şirket müdürlerinin nüfus cüzdanı suretleri

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Tescil Başvurusunda Gerekli Belgeler

Tescil talep dilekçesi

Kuruluş bildirim formu

Şirket sözleşmesi

Rekabet Kurumuna ödeme belgesi

Şirketin kurucularını temsil etmeye yetkili her bir şahıs için imza beyannameleri

Kuruluş beyannamesi

Ticaret Odası tescil formu

Yönetim kurulunun ortak olmayan üyelerinin yazılı beyanı

Ödenmiş asgari sermaye mevduatına ilişkin banka dekontu

Ayni sermaye uzman raporu, taşınmazda takyidat olmadığına dair sicil beyanı, şerhlere ilişkin belge, taşınmaza ilişkin yazılı anlaşmalar

 

 

Yabancı Menşeli Bir Tüzel Kişinin Limited, Anonim Şirket Kurabilmesi

Tek ve Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Limited, Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Yukarıda bahsedildiği üzere yabancı tek ortaklı, iki ortaklı veya daha fazla olacak şekilde limited, Anonim şirket kurabilmektedir. Söz konusu kuruluş işlemleri için bir takım evraklar hazırlanması gerekecektir, limited şirket kurmaya karar verdikten sonra ofisimize pasaport ile birlikte gelirseniz, gerekli evraklar hazırlanır ve aynı gün limited, Anonim şirket kuruluş işlemi başlar 2-3 gün içerisinde ise limited, Anonim şirketiniz kurulmuş olup vergi levhanızı alabilirsiniz.

 

Potansiyel Vergi Numarası Almak

Potansiyel vergi numarası şirketin Türk vatandaşı olmayan ortakları ve Türk vatandaşı olmayan yönetim kurulu üyeleri için gereklidir. İlgili vergi dairesinden alınır. Türkiye’de şirket açmak isteyen yabancıların şirket sermayesinin de yatırılacağı bir banka hesabı açılmalıdır. Kuruluş tescili sonrasında yetkililere imza sirküleri çıkartılır. Muhasebe vekaleti noterden onaylatılır ve ardından potansiyel vergi numarası almak için başvuru yapılır. Bu başvuru vergi dairesine gitmeden interaktif vergi dairesi kullanılarak çevrimiçi de yapılabilmektedir.

Potansiyel Vergi Numarası Başvurusunda Gerekli Belgeler

Tescil talep dilekçesi

Ana sözleşmenin aslı

Şirketin kayıtlı adresi için kira sözleşmesi

Vekil ile temsil varsa şirket adına vergi dairesine başvuruda bulunma yetkisi veren bir vekaletname

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

Doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması veya devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır.

Türkiye’de elde edilen kar ve diğer bazı gelirler yurt dışına serbest şekilde transfer edebilir.

Olası hukuki uyuşmazlıklarda milli veya uluslararası tahkim ile diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilir.

Kurulan şirketlere yabancı personel istihdamı bakımından çalışma izni kolaylığı sağlanır.

Nakit dışı sermayelerinin tespitinde uluslararası değer kuruluşlarının raporları esas alınır.

Bazı vergi avantajlarından yararlanılır.

Türkiye’nin yabancı yatırımcıların haklarını koruyan birçok uluslararası anlaşmaya taraf olması hukuki güvence sağlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle şirketin KVKK uyumuna, VERBIS kaydına ve ticari elektronik ileti düzenlemesine uyumuna dikkat edilmelidir. Ayrıca yabancıların şirket kurması sürecinde en ufak ayrıntıya dahi önem verilmelidir. Bu noktada sürecin sağlıklı yürütülmesi ve istenilen belgelerin eksiksiz, hatasız edinilmesi için muhakkak bu alanda uzman, Mali Müşavirlerden yardım alınmalıdır. Şayet yapılacak bir eksik veya hata zaten uzun olan süreci daha da olumsuz etkileyecektir.

 

Yabancı uyruklu şirket açabilir mi ?

Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

 

Yabancılar hangi şirketleri kurabilir ?

Eski Kanun döneminde yabancılara yalnızca anonim ve limited şirket kurma izni tanınıyordu. Artık yabancılar bakımından şirket türü noktasında sınırlama söz konusu değildir. TTK’da yer alan her türlü şirket türü ve TBK’da yer alan adi şirket türlerinden en uygun olanı belirlenip kurulabilir.

 

Yabancılar limited şirket ortağı olabilir mi ?

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir.

 

Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilir. Türkiye Cumhuriyetinde yabancı uyruklu kişilere uygulanacak kanun 17.06.2003 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur.

 

Yabancı uyruklu Türkiye’de şirket kurabilir mi?

Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

 

Yabancılar Türkiye’de nasıl şirket kurar?

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için YİĞİT Mali Müşavirlik Hizmetleri 0505 000 7111 / 0532 157 52 61 numaralı telefonlarımızdan ya da info@yigitmalimusavirlik.com.tr mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Çalışma izni olmayan yabancı şirket kurabilir mi?

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için YİĞİT Mali Müşavirlik Hizmetleri 0505 000 7111 / 0532 157 52 61 numaralı telefonlarımızdan ya da info@yigitmalimusavirlik.com.tr mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Şirket Kuruluşu

 

*Şişli Mali Müşavir – Mecidiyeköy Mali Müşavir – Kağıthane Mali Müşavir – Perpa Mali Müşavir – Bakırköy Mali Müşavir – Bahçelievler Mali Müşavir – Merter Mali Müşavir ve İstanbul Mali Müşavir Hakan Yiğit

*Şirket kuruluşu – Anonim Şirket kuruluşu – Limited Şirket kuruluşu – Şahıs Firması kuruluşu – Home ofis kuruluşu – Sanal ofis kuruluşu – E ticaret Kuruluşu

* Şişli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler, Kosgeb, İşkur Teşviği, Şirket Kuruluşu, Sgk Danışmanlık, Vergi Hizmetleri, Defter Tutma, Raporlama ve Muhasebe Hizmetleri

* Şişli şirket kuruluş işlemleri, şişli muhasebeciler, şişli mali danışmanlık, şişli muhasebe büroları, şişli smmm, Şişli Serbest muhasebeci mali müşavirlik bürosu, Mali Müşavir, Mali Müşavir Hakan Yiğit, şirket Kuruluşu, Şahıs şirketi Kuruluşu

* Bahçelievler şirket kuruluş işlemleri, Bahçelievler muhasebeciler, Bahçelievler mali danışmanlık, Bahçelievler muhasebe büroları, Bahçelievler smmm, Bahçelievler Serbest muhasebeci mali müşavirlik bürosu,

Perpa mali müşavir, muhasebeci, Perpa, smmm, Perpa muhasebeci, Perpa mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir,  muhasebeci , Perpa mali müşavir, muhasebeci Perpa, muhasebeci Perpa, Perpa muhasebeci, 2021 mali müşavir Perpa, Perpa muhasebeci, mali müşavir Perpa, muhasebeci, ofis, büro, mali müşavir ofisi, Perpa muhasebe bürosu, Perpa muhasebeci ofisi, Perpa muhasebeci bürosu, Perpa serbest muhasebeci mali müşavir, smmm bürosu, smmm ofisi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan YİĞİT, Mali Müşavir Hakan YİĞİT, Hakan YİĞİT, yabancı ortaklı şirket kuruluşu, İsrail, yabancı şirket kuruluşu, dış ticaret işlemleri, dış ticaret şirket kuruluşu, iki ortaklı yabancı şirket kuruluşu, ithalat, ihrasat şirketi kuruluşu, vergi levhası, yabancı vergi levhası, yurtdışı firma kuruluşu

şirket,kuruluş, işyeri açılışı,  şirket kuruluşu, Şişli şirket kuruluşu, şirket kurma aşamaları, şahıs şirketi nasıl kurulur, şahsı şirketi kuruluş maliyeti,  2021 şahıs şirket kurma maliyeti , şahıs şirket kaç günde kurulur, Şişli mali müşavir, hangi şirketi kurmalıyım, limited şirket nasıl açılır, limited şirket nasıl kurulur, istanbulda firma açma

2021 aş kuruluş, 2020, 2021 anonim şirket, şirket kuruluşu,şirket açılışı, anonim şirket kuruluş süreci, adım adım anonim şirket kurmak,2020 aş şirket kaç günde açılır, anahtar teslim şirket kuruluşu, 2021 anonim şirket kuruluş prosedürleri, anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket kaç günde kurulur , tek kişi anonim şirket kurma aşamaları, aş kuruluşu, aş kurulum işlemleri, 2021 adım adım anonim şirket kuruluşu, aş kurmak, aş kurarken dikat edilmesi gerekenler, anonim şirket kaç günde kurulur , aş açılış işlemleri, adım adım aş açılışı

Limited şirket kuruluşu yabancı ortak
Yabancı Ortaklı veya Yabancı Sermayeli Şirket Kurulum Prosedürleri. Yabancı uyruklular için Türkiye’de şirket kurmak veya hazır kurulu bir şirkete ortak olmak için herhangi bir yasal engel yoktur. Herhangi bir şahıs mükellefiyeti başlatabilir veya belirli bir sermaye koyarak limited veya anonim şirket kurabilirler.
(Foreign capital enterprises) Bir ülkede mal ve hizmet üretmek üzere Çok * Uluslu Şirketler tarafından kurulan işletmeler. … Yerli kuruluşlarla ortaklık biçiminde de olsa, işletmenin denetimi yabancı sermayedarın elinde bulunduğu sürece (yüzde 51 hisse), bu tip işletmeler yabancı sermaye işletmesi sayılacaktır.
Yabancı uyruklu kişiler Türkiye‘de şirket kurabilir. Türkiye Cumhuriyetinde yabancı uyruklu kişilere uygulanacak kanun 17.06.2003 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur.
Üretim araçlarının mülkiyeti başka ülke girişimcilerine ait olan işletmelerdir. Bu tür işletmelerde sermayenin tamamı yabancı girişimcilere ait olabileceği gibi yerli sermaye ile çeşitli oranlarda ortaklık da söz konusu olabilmektedir.
Vergi Numarası iki yolla temin edilebilir: Online başvuru: İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr) adresine girin. Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası linkine tıklayın ve karşınıza çıkan formu eksiksiz doldurun. “Tamam” butonuna bastığınızda sistem size bir vergi numarası verecektir.

Dış ticaret şirketi nasıl kurulur ? dış ticaret şirketi kuruluş işlemleri nelerdir, dış ticaret firması açılış süreçleri nelerdir , 2021 dış ticaret firması prosedürleri nelerdir ? dış ticaret şirketi kurmak için , ithalat ihracat şirketi nasıl kurulur , ithalat ihracat şirketi açılış işlemleri nelerdir , dış ticaret şirketi kuruluş giderleri nelerdir ?

Gelişen teknoloji ile globalleşmenin hızlandığı günümüze, ithalat ihracat yapmak isteyen girişimciler için, dış ticaret alanı çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda, dış ticaret faaliyetlerinde bulunmak isteyen girişimciler, bürokratik açıdan, şirketlerini kolaylıkla kurup, dış ticaret faaliyetlerinde bulunabilmektedir.

   Dış ticaret faaliyetinde bulunacak şirketin kuruluş prosedürleri, diğer şirketlerden çok farklı değildir. İsteyen  her Türk vatandaşı ve hali hazırda kurulu olan her ticari kuruluş, ithalat ihracat ticaret yapabilmektedir.

   Dış ticaret şirketinin resmi olarak kayıt edilmesi süresi, tercih edilecek şirket türüne göre (bireysel veya sermaye şirketi ) farklılık gösterecektir. Şahıs şirketleri, gerekli evrakların hazırlanması durumunda , aynı gün kurulabilirken, limited veya anonim şirketlerde busüre, ortalama 4 ila 6 iş günü olacaktır.

      ÖNEMLİ NOT; Dış ticaret faaliyetlerinde bulunabilmek için şahıs şirketinin tercih edilmesi durumunda, kuruluş işlemlerinden sonra, ayrıca ticaret odasına kayıt yapılmalıdır. Küçük ölçeli faaliyetler için ticaret odasına kayıt olma zorunluluğu olmayan şahıs şirketlerinde, dış ticaret işlemleri için, ticaret odasına kayıt olmak zorunludur. Ticaret odasına kayıt olmayan şahıs şiretleri, ithalat, ihracat yapamamaktadır. 

      Şirket çeşitlerine göre kuruluş aşamaları ve kuruluş giderleri ile ilgili ayrıntılar için, aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

 İşinize özel detaylı maliyet tablosunu ÜCRETSİZ almak ve Dış ticaret süreçlerinde destek için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etiket; ithalat şirketi kurmak, ihracat şirketi nasıl kurulur 2021, dış ticaret, dış ticaret şirketi, dış ticaret firması açılışı, dış ticaret şirketi kuruluşu, dış ticaret şirketi kurmak ihracat şirketi kuruluşu, 2021 ithalat şirketi kurmak, ithalat ihracat yapmak için hangi şirket türü seçilmelidir, dış ticaret şirketi nasıl kurulur, dış ticaret şirketi açılış masrafları nelerdir, dış ticaret şirketinin kuruluş giderleri, sanal ofise dış ticaret şirketi kurulurmu, sanal iş adresinde dış ticaret şirketi kurmak

Dış Ticaret Şirketi Kuruluş İşlemleri

Dış Ticaret Şirketi Kurmak İçin Alınması Gerekli İzinler

  Genel İzin Ve Başvurular;

 

   Şirketin ticari faaliyetlerine başlayabilmesi için, kuruluş sürecinde vergi dairesi ve ticaret odası kaydı yapılması gerekiyor.  Diğer işletmeler açısından, ticaret odasına kayıt olma zorunluluğu olmayan bireysel şirketlerin, dış ticaret faaliyetlerinde bulunmak için ticaret odasına kayıt olması gerekmektedir. Şirkette işçi çalışacaksa, sosyal güvenlik kurumuna kayıt yapılacak. Belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınacaktır.

 • Vergi Dairesi

 • SGK

 • Belediye

 • Ticaret Odası / Meslek Odası

Dış Ticaret Faaliyetine Özel İzin ve Başvurular;

 

      Şirketin resmi açılışı yapıldıktan sonra, veya kurulu olan şirket ile ilk defa ithalat ihracat yapacaksanız,

 • İthalat faaliyetleri için İthalatçılar birliğine

 • İhracat faaliyetleri için ihracatçılar birliğine

DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

   a- Dış Ticaret işlemleri dinamik bir süreç olduğu için,  bir kişinin tüm süreci yönetmesi çok zordur. Gümrük süreçleri için, iyi bir gümrük şirketi ile, nakliye işlemleri için  iyi bir nakliye şirketiyle çalışılmalıdır. Şirket dahilinde, ithalat ihracat operasyonlarını takip edebilecek yetkinlikte personel çalıştırılması da gerekir.

   b- Dış ticaret faaliyetlerinin muhasebe süreci, vergi iade işelmleri ve vergi mahsupları gibi özellikler arz eden ve komplike işlemler olduğundan, küçük hatalarda bile ciddi yaptırımların meydana gelmesine yol açabilir. Bu sebeple,  dış ticaret süreçlerinde tecrübeli, ithalat ihracat işlemlerine vakıf bir muhasebeci ile çalışmak daha etkili olacaktır.

    c- İhracat ile mal satışları KDV ‘den muaftır. Faturalara KDV yazılmaz. Hem yurtiçi hem de ihracat yapan şirketlerin, ihracatları için farklı seri fatura kullanmak, yasal açıdan zorunlu olmamakla birlikte, etkili bir takip ve dosyalama için yapılması faydalıdır.

    d- İthalat-ihracat işlemlerinde, satış belgelerinin yanında bir takım farklı evraklar kullanılmaktadır. Bazıları aşağıdaki gibidir ;

 1. Konşimento – Bill Of Lading

 2.  Çeki Listesi – Packing List

 3. Dolaşım sertifikaları – ATR

 4. Menşei Şahadetnameleri – Certificate Of Origin / EUR.1 / EUR-MED

   e- İhracat işlemlerinde oluşan kur farkları, bizimki gibi ekonomilerde, çoğu zaman olumlu eğilimdedir. Yurtiçinden alış yapan ve maliyetleri Türk Lirası üzerinden olan ihracatçı şirketler için, kur artışı çoğunlukla faydalıdır. Lakin , şirket için fayda sağlayan kur farkı kazançları, vergi matrahına dahil edilmeli ve üzer,nden vergi hesaplanması gerekir. Önemli olan bu konu atlanırsa, önemli yaptırımlar ve vergi cezaları alınmasına yol açabilmektedir.

DIŞ TİCARET ŞİRKETİ AÇMAK, DIŞ TİCARET ŞİRKETİ KURMAK, DIŞ TİCARET ŞİRKETİ KURULUŞU, DIŞ TİCARET ŞİRKETİ NASİL AÇİLİR, İHRACAT FİRMASI İÇİN EN İYİ ŞİRKET TİPİ, İHRACAT FİRMASI KURMAK, İHRACAT FİRMASI KURMAK İÇİN GEREKENLER, İHRACAT SAHİS FİRMASİ KURMAK, İHRACAT ŞİRKETİ KURULUŞU, İTHALAT İHRACAT ŞİRKETİ NASIL KURULUR, İTHALAT ŞİRKETİ KURULUŞU, İTHALAT SİRKETİ NASİL KURULUR, IHRACAT SIRKETI KURMAK ISTIYORUM, LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU, TİCARET ŞİRKETİ KURULUŞU

Yabancı Gerçek Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Gerçek kişiler tek başına sermaye şirketi kurabilecekleri gibi Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık yaparak şirket kurabilir. Kuruluş işlemlerinde yabancı uyruklu kişiler için aşağıdaki evraklar gereklidir.

 • Noter onaylı pasaport tercümesi
 • Vergi kimlik numarası
 • İkamet izni varsa, ikamet izninin noter onaylı sureti

Bunun dışında gerekli evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı tüzel kişiler Türkiye’de tek başına bir şirket kurabilirler, şube açabilirler, temsilcilik açabilirler ve başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişi ile ortak olabilirler. Kuruluş işlemlerinde yabancı uyruklu tüzel kişiler için aşağıdaki evraklar gereklidir:

 • Merkez şirketin ticaret sicil belgesi
 • Merkez şirketin kuruluş için hazırlayacağı genel kurul kararı
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname

Evrakların apostil onaylı ve noter onaylı Türkçe tercümesi olması gerekmektedir. Bunun dışında gerekli evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Sermaye ve Çalışma İzni

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde yaşadıkları ülkelerde sahip oldukları oturma ya da çalışma iznine ait belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi gereklidir.

Yabancı ortaklı şirket kuruluşlarında yaşanabilecek en büyük problem banka hesabı açma konusu olabilir. Bankalar Türkiye’de ikameti olmayan ya da daha önce bankalarıyla bireysel olarak çalışmayan yabancı uyruklu kişilere hesap açarken problem çıkartabiliyorlar. Bu konuda kuruluşta zaman kaybı yaratabiliyor.

Yabancı ortaklı şirketler için diğer büyün bir problem çalışma izni konusu. Şirket kuruluşu sırasında çalışma izni aranmıyor. Başvurular kuruluştan sonra yapılabilir. Bu konuda bazı şartlar var.

 • Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL ya da brüt satışlarının en az 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarının en az 250.000 USD olması gerekmektedir.
 • Çalışma izni talep edilen şirkette her yabancı ortak için en az 5 ( Beş ) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancı şirket ortağı ise beş kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı şirkette birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı 5 ( Beş) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdamı aranmaktadır.
 • GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

  1- Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

  2- Kuruluş Bildirim Formu(ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır 4 nüsha, yabancı ortak var ise 5 nüsha)

  1. 3- Noter tasdikli şirket sözleşmesi (en az 4 nüsha)

   4- Noter Onaylı Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)

   5- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı (1 nüsha)

   6-Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge,

   Ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

   7-Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

   8- Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

   9-Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

   10.Müdürün ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

   11- Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)

   12- Nakdi sermayenin ¼’ü ödendiğine dair banka mektubu.(Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmekte)

   13- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

   14- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

   15- Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

   TTK.MADDE 27

   (2) Ticaret sicili Müdürlükleri, kurumlar vergisi mükellefi olup da bu madde uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır.

    

   1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
   2. Noter tasdikli ana sözleşme (en az 1 nüsha)
   3. Noter Onaylı Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
   4. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı (1 nüsha)
   5. Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
   6. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
   7. Oda Kayıt beyannamesi.(Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
   8. Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin yabancı ortaklı şirket kuruluşu önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Özellikle son yıllarda Türkiye’de bu alanda kolaylaştırıcı pek çok düzenleme yapılmıştır. Bu da Türkiye’yi yabancı uyruklu kişilerin yatırım yapmak istediği bölgelerden biri haline getirdi. Elbette yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bir şirket açması, belirli şartlara tabi tutulmuş durumda ve bununla ilgili yasal düzenlemeler var. Peki yabancı ortaklı şirket kuruluşu aşamaları nelerdir? Hep birlikte konunun detaylarına bakalım…

     

    Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu Süreci?

     

    Türkiye’de yabancı yatırımlar ve yatırımcılar hakkında oluşturulmuş olan 4875 sayılı kanunda, bu konu ile ilgili detaylara yer verilmiştir. Bu kanun maddesi içerisinde yer alan hükümlerle birlikte, yabancı yatırımcıların Türkiye’de şirket kurmaları ve işletmeleri güvence altına alınmıştır. Söz konusu maddeler ise şu şekildedir:

     

    • Yabancı yatırımcıların Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım gerçekleştirmesi serbesttir.
    • Türkiye’de bulunan yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılar ile eşit muamele görecektir.

     

    Pek çok iş alanında, yabancı ortaklı şirket kuruluşu için herhangi bir ön onay gerekmemektedir. Fakat bazı alanlarda ve sektörlerde, yabancı uyruklu kişilerin herhangi bir şirket açmadan önce bakanlıktan onay alması gerekir. Söz konusu alanlar ve şirketler şu şekilde listelenmiştir:

     

    • Tüketici finans ve kart servisi şirketleri
    • Döviz bürosu işleten şirketler
    • Bağımsız denetim şirketleri
    • Faktoring şirketleri
    • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
    • Varlık yönetim şirketleri
    • Ticaret borsası şirketleri
    • Finansal kiralama şirketleri
    • Sigorta şirketleri
    • Bankalar
    • Holdingler şeklinde kurulan anonim şirketler
    • Gözetim şirketleri
    • Serbest ticaret bölgesini kuran ve işleten şirketler
    • Genel antrepo ile uğraşan şirketler
    • Tarımsal ürünlerin lisanslı depoculuğu ile uğraşan şirketler

     

    Türkiye’de yabancı gerçek kişi ortaklı ve yabancı tüzel kişi ortaklı şirketlerin kuruluş süreçleri birbirinden farklıdır. Bu süreçleri ayrı ayrı değerlendirmek ve bu şekilde açıklamak gerekir. Hep birlikte bu iki şirket türünde izlenmesi gereken adımlara bakalım…

     

    Yabancı gerçek kişiler tek başlarına bir sermaye şirketi kurabilir. Fakat aynı zamanda Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık da kurabilirler. Yabancı uyruklu kişilerin kuruluş işlemleri sırasında hazır bulundurması gereken evraklar şu şekilde listelenmiştir:

     

    • Noter tasdikli pasaport tercümesi
    • Eğer ikamet izni bulunuyorsa, bu iznin noter onaylı sureti
    • Vergi kimlik numarası

     

    Elbette söz konusu evraklar, Türk ortaklardan istenen evraklara eklenmelidir. Bir diğer yandan yabancı tüzel kişiler, tek başlarına da bir şirket ya da şube açabilirler. Bu durumda yabancı uyruklu tüzel kişilerin şirket açılışı için hazırlaması gereken evraklar şu şekildedir:

     

    • Merkez şirkete ait ticaret sicil belgesi
    • Merkez şirket tarafından şirket kuruluşu için hazırlanmış olan genel kurul kararı
    • Vekaletname
    • Vergi kimlik numarası

     

    Hazırlanmış olan tüm evrakların içerisinde apostil onayı ve aynı zamanda noter onaylı Türkçe tercüme de bulunmalıdır. Türk ortaklardan istenen evrakların aynıları da dosya içerisine eklendikten sonra şirket açılışı için başvuru yapılabilir.

     

    Çalışma İzni Nasıl Alınır?

     

    Eğer Türkiye’de şirket kurmak isteyen yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı ise, bu durumda yaşadıkları ülkeden aldıkları oturma ya da çalışma izninin noter onaylı tercümesini sunmak  zorundadır. Türkiye’de yabancı ortaklı şirket kuruluşu isteyen kişilerin şirket kurması için ise çalışma izni gerekmez. Çalışma izni başvurusu şirket kuruluşundan sonra da yapılabilir. Elbette çalışma iznine başvurabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Söz konusu şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

     

    • Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL değerinde olması, brüt satışların en az 800.000 TL olması ya da son yıl elde edilmiş olan ihracat tutarının 250.000 USD ve daha fazla olması.
    • Eğer bir şirket çalışma izni talep ediyorsa, şirkette bulunan her yabancı ortak için 5 adet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam edilmelidir. Eğer şirkette görev alan birden fazla yabancı kişi için çalışma izni alınmak isteniyorsa, bu durumda her bir yabancı için yine 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam etmek zorunludur.

     

    Yabancı ortaklı şirket kuruluşu aşamasından sonra çalışma izni alınabilmesi için söz konusu şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde çalışma izni başvurusu olumsuz şekilde sonuçlanır ve çalışma izni verilmez. Çalışma izni almak isteyen yabancı ortakların hazırlaması gereken belgeler ise şu şekilde belirlenmiştir:

     

    • En az 6 ay geçerli oturma izni
    • Ticaret odasından alınmış olan faaliyet belgesi
    • Vekaletname ve başvuru mektubu
    • Yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylanmış olan bir önceki yıla ait bilanço tablosu
    • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport fotokopisi ve 1 adet pasaport fotoğrafı
    • Şirketin son fon ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
    • Türkçe noter tasdikli diploma ve mezuniyet belgesi
    • Şirkete ait sosyal güvenlik numarası
    • Yabancı ortak olacak kişinin medeni durumu, telefon numarası, yurt içindeki ikametgah adresi ve yurt dışındaki ikametgah adresi.

     

    Bu belgelerden bir ya da birkaçının eksik olması durumunda çalışma izni başvuru süreci yarım kalır. Bu yüzden tüm bu evrakların başvuru sürecinden önce hazırlanması gerekmektedir.

     

    Yabancı Uyruklu Kişilerin Şahıs Şirketi Kurması

     

    Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni olmadan herhangi bir şahıs şirketi kurması söz konusu değildir. Bu durum bağımsız çalışacak olan yabancı uyruklu kişilere yönelik olarak, yabancıların çalışma izni hakkındaki 4817 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilmiştir. Bağımsız çalışacak olan yabancılara ancak Türkiye’de beş yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak şartıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilebilir. Yabancı uyruklu kişiler bu çalışma izni ile birlikte bir serbest meslek erbabı olarak şahıs işletmesi açabilirler.

     

    Çalışma izni bulunan yabancı uyruklu kişiler bir “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” sahibi olur ve bu belge ile artık bir şahıs şirketi kurabilir. Bu belge çıkarıldıktan sonraki 3 ay içerisinde şirket kurulum sürecinin başlatılması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin şahıs şirketi kurmak sürecinde prosedürler uzundur ve bu sebeple şirketin kurulması çok uzun vakit alabilir. Bu yüzden de avantajlı bir durum olarak değerlendirilmemektedir. Türkiye’de 5 yıldan fazla ikamet etmiş olan yabancı uyruklu kişiler genellikle Türk vatandaşlığına başvurmakta ve böylelikle şirket açmak için çalışma izni almalarına gerek kalmamaktadır.

     

    Türkiye’de Yabancı Yatırımcılara Sağlanan Teşvikler

     

    Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu yatırımcılara yönelik olarak bazı devlet destekleri ve teşvikleri sağlanmaktadır. Söz konusu destek ve teşvikler, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu kanun ve yönetmeliklerle birlikte belirlenmiş olan destek ve teşvikler ise şu şekildedir:

     

    • Yatırım teşvik belgesi kapsamında, gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından alınacak olan makine ya da ekipmanlar için KDV ödenmez.
    • Yine yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından sipariş edilmiş olan makine ya da ekipmanlar için gümrük vergisi ödenmez.
    • İstihdamın yatırımla sağlandığı durumlarda, asgari ücret üzerinden hesaplanan SSK primi işçi payı, 6. bölgede yapılacak olan yatırımlar için devlet tarafından karşılanır. 10 yıl süreyle geçerli olan bu prim desteği için herhangi bir üst sınır bulunmaz.
    • İstihdamın yatırımla sağlandığı durumlarda, yine asgari ücret üzerinden hesaplanan SSK primi işveren payı devlet tarafından karşılanır.
    • Yapılan yatırımın türüne ve arazi bulunabilirliğine bağlı olarak, yapılan yatırımlar için arazi tahsis edilebilir.
    • 500 milyon TL ve üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında, bina ve inşaat harcamalarının KDV tutarı iade edilir.

     

    Söz konusu teşvikler bu alanda öne çıkmakla birlikte bölgelere, sektöre ve sermayeye bağlı olarak sunulan başka teşvikler de bulunmaktadır. Söz konusu teşvikler Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmektedir.

     

    Türkiye’de Bulunan Yabancı Ortaklı Şirketler

     

    2018 yılı verilerine bakıldığı zaman, Türkiye’de kurulmuş olan yabancı ortaklı şirketlerin sayısının 12.000’in üzerinde olduğu görülmektedir. 31.12.2020 tarihinde açıklanan verilere göre, düzenlenen kanun ve yönetmelikler ile teşviklere de bağlı olarak bu rakam zirve yapmış ve 73.679 gibi bir rakama ulaşmıştır. Söz konusu şirketlerin yüzde 75’i limited, yüzde 25’i ise anonim olarak kurulmaktadır. Türkiye’de 2019 yılından bu yana her yıl ortalama olarak 12.000 yabancı ortaklı şirket kurulmaktadır. Türkiye’de illere göre yabancı ortaklı şirket sayıları şu şekilde listelenmiştir:

     

    • İstanbul: 7567
    • Mersin: 593
    • Gaziantep: 534
    • Hatay: 525
    • Bursa: 498
    • Antalya: 464
    • Ankara: 420

     

    Bu rakamların tamamı 2019 yılı içerisinde yapılmış olan bir çalışmaya aittir. Dolayısıyla günümüzde bu rakam çok daha artmış durumdadır. Sağlanan teşviklerin artması ve yabancı ortaklı şirket kuruluşu aşamalarının kolaylaştırılması sebebiyle, her yıl kurulan ortalama yabancı ortaklı şirket sayısı da düzenli olarak artış göstermektedir.

    Yabancı ortaklı şirket kuruluşu. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması şartları. Yabancı sermayeli şirket kuruluşu. Yabancı ortaklı şirket nasıl kurulur?

    Türkiye’de uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. Türkiye’nin 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır.

    Yabancı Yatırımcı Kimdir?

    Türk kanunlarına göre yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı olmayan, Türk uyruklu olmasına rağmen Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişiler, ve yabancı ülkede kurulu tüzel kişilerdir.

    Buradan anlaşıldığı üzere yabancı ortaklı şirket kuruluşu kapsamında olan kişiler Türkiye’de yabancı ortak olarak şirket kurabilirler.

    Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması Şartları

    Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için bir şart bulunmamaktadır. Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişiler rahatlıkla şirket kurabilir ve ticari faaliyette bulunabilirler. 4875 sayılı kanun ile yabancıların faaliyetlerinde uyacağı kurallar düzenlenmiştir.

    Yabancı Ortaklı Şirket ile, Normal Şirket Arasında Fark Var mıdır?

    Aslında yoktur. Yabancı ortaklı da olsa, Türk ortaklı da olsa şirketlerin bütünü Türkiye’de aynı vergi kanunlarına tabidir.

    Son çıkan kanunlarla birlikte yabancı sermayeli şirketlerde tek fark ek belgeler ve bildirimlerdir. Yani yabancı sermayeli şirketlerin ortaklık yapısında bulunan yabancı yatırımcıların yaptığı hareketler detaylıca izlenmektedir.

    Şirket Yönetimi

    Ortaklık kısmını ele aldıktan sonra, yabancı ortaklı şirketlerin yönetimi konusundaki detaya değinmek isteriz. Şöyle ki; Türkiye’de kurulan Limited şirketlerde ortaklardan en az bir müdür, Anonim şirketlerde ise en az bir temsilci bulunması gerekir. Şirketlerde müdür/temsilci olan yabancı kişiler için çalışma izni bulunması gerekmektedir. Müdür/temsilci Türk vatandaşı ise gerek yoktur.

    Şirket Kuruluş İşlemleri

    Yabancı ortaklı şirket kuruluşuna başlamadan önce her tip şirket kuruluşu için öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar netleştirilmelidir. Şirketin sermayesi faaliyeti ile orantılı olarak belirlenmelidir. Kuruluşu yapılacak firmanın ortaklarının ortaklarının normal şirket kuruluşuna ek olarak hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakların yabancı uyruklu ortaklar tarafından şirket kuruluşundan önce temin edilmesi gerekmektedir.

    Yabancı ortaklı şirket kuruluşu Yabancı sermayeli şirket kuruluşu Yabancı ortaklı şirket nasıl kurulur?

    Sayfa 1 / 7
    TEK YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU
    1. Konunun Açıklaması
    Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile sermaye şirketlerinden olan
    limitet şirketlere dair hükümlerde köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerin en
    önemlilerinden birisi, yürürlükten kaldırılan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“eski
    TTK”) en az 2 (iki) pay sahibi tarafından kurulabilecek1 limited şirketlerin artık tek
    gerçek veya tüzel kişi ortaklı şekilde kurulabilme olanağıdır. Ayrıca, kural olarak, Türk
    Hukuku’nda uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi
    öngörülmedikçe yabancı yatırımların Türkiye’ye girişinin serbest olması2 nedeniyle
    yabancı gerçek/tüzel kişilerin doğrudan tek ortaklı olarak limited şirket kurabilmeleri
    mümkün hale gelmiştir.
    İşbu makale ile limited şirket kuruluşuna dair genel bilgilerin yanı sıra yabancı
    menşeli bir tüzel kişinin (sermaye şirketinin) tek ortaklı şekilde Türk Ticaret Kanunu ve
    ilgili mevzuata göre limited şirket kuruluşundaki başlıca noktalara ve gerekli işlemlere
    değinilecektir.
    2. Tek Ortaklı Limited Şirket
    14.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk
    Ticaret Kanunu’ndaki (“Yeni TTK”) en önemli ve köklü değişikliklerden birisi tek ortak
    ile limited ve anonim şirket kurulabilmesidir.
    Eski TTK yürürlükteyken bir limited şirket kurulabilmesi için en az 2 (iki) gerçek
    veya tüzel ortağın mevcut olması gerekmekteyken, ilgili kanunda yapılan değişiklik ile
    bu durum değişmiş ve tek ortaklı limited şirket kuruluşuna olanak sağlanmıştır.
    Zira, Yeni TTK’nın 573/1 maddesi “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel
    kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye
    esas sermaye paylarının toplamından oluşur.” hükmüne haizdir. Söz konusu hüküm ile
    tek ortaklı limited şirket kurulabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

    1 TTK Madde 503 ve madde 504.
    2 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Md. 3/a
    Sayfa 2 / 7
    Tek ortaklı limited şirket baştan itibaren kurulabilecek olup, birden çok kişi ile daha
    önceden kurulmuş olan limited şirketlerde, zaman içerisinde ortak sayısının bire
    düşmesi durumunda, bu sonucu doğuran işlemden itibaren yedi gün içerisinde şirketin
    müdürüne yazı ile bildirim yapılması gerekmektedir. Söz konusu bildirimi kimin veya
    kimlerin yapacağı konusunda Yeni TTK’da sarih bir madde yer almasa dahi bahsedilen
    bildirimin tek kişi kalan ortak tarafından yapılması gerektiği kabul edilmektedir3.
    3. Yabancı Menşeli Bir Tüzel Kişinin Limited Şirket Kurabilmesi
    6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükteyken, yeni bir şirket veya
    şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak,
    sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından belirlenmiş
    izinleri almak ve yabancı ortaklar için öngörülmüş 50.000 ABD Doları asgari sermaye
    miktarını getirmek gerekmekteydi.
    Ancak 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile bahsedilen kanun
    hükümleri yürürlükten kaldırılmış olup yabancı yatırımlar için serbestlik ilkesi
    getirilerek yabancı yatırımcı ile Türk yatırımcı, uluslararası anlaşmalar ve özel kanun
    hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe, eşit duruma getirilmiştir. Bahsedilen işbu
    hükümler sayesinde yabancı bir tüzel kişilikle ilgili Türk Kanunları uyarınca Türkiye’de
    yatırım yaparak limited şirket kurulabilmesi ve limitet şirkette yegâne pay sahibi olması
    mümkün hale gelmiştir.
    Diğer yandan 6762 sayılı Eski TTK yürürlükteyken, yabancı ortaklı limitet şirketlerde
    en az bir müdürün yerleşim yerinin Türkiye’de olması gerekmekteyken yapılan
    değişiklik ile bu zorunluluk ortadan kaldırılmıştır. 6102 sayılı Yeni TTK’nin yürürlüğe
    girmesinden sonra 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklik neticesinde mevcut durumda
    yalnızca şirket ana sözleşmesinde ortakların vatandaşlığına ilişkin açıklamaların
    bulunması gerekmekte olup şirket müdürünün Türkiye’de yerleşik olması veya oturma
    izninin olması zorunluluğu bulunmamaktadır4.

    3 Yıldız, Şükrü; s. 72; Pulaşlı, Hasan; s: 2001; Bahtiyar, Mehmet s. 318.
    4 Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan; s. 619
    Sayfa 3 / 7
    4. Tek ve Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Limited Şirket Kuruluş İşlemleri
    Yukarıda bahsedildiği üzere yabancı bir tüzel kişi tek ortaklı olacak şekilde limited
    şirket kurabilmektedir. Söz konusu kuruluş işlemleri için birtakım evrakın temini ve
    aşağıda bilahare detaylandırılacak olan işlemlerin yapılması gerekmektedir.
    Ancak bu işlemlerin en başında sırası ile aşağıdaki adımların yerine getirilmesi
    gereklidir:
    4.1. “Ticaret Unvanının Rezerve Edilmesi” işleminin yapılması önem taşımaktadır. Kuruluş
    işlemleri “www.mersis.gov.tr” adresinde bulunan sistem üzerinden başlatılmakta ve ilk adım
    olarak yeni kurulacak limited şirketin ticaret unvanını belirlenmesi gerekmektedir. Zira
    kuruluş işlemleri için gerekli olan evrakta, yeni şirketin ticaret unvanının kullanılacak olması
    nedeniyle unvanın kuruluş sürecinin başında ve ticaret şirketlerinin unvanları ile ilgili
    düzenlemelere göre belirlenmesi gerekmektedir. Merkezi Kayıt Sicil Sistemi’nde (“Mersis”)
    belirlenen unvan 15 (onbeş) gün süre ile rezerve edilebilmektedir. Kuruluş işlemlerinin 15
    günden uzun sürmesi göz önünde bulundurularak her 15 günde bir yeniden rezerve işleminin
    yapılması ve birden çok defa unvanın rezerve edilmesi mümkündür.
    4.2. Potansiyel Vergi Numarası alınması: Limited Şirketin kurucusu ve yegâne hissedarı
    olacak Yabancı Tüzel kişinin daha önce Türkiye’de bir faaliyeti olmaması halinde, bu şirket
    için (kurulacak şirket için alınacak potansiyel vergi numarasında ayrı olarak) Türkiye’deki
    yetkili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınması gerekmektedir. Yetkili vergi
    dairesi ise şirketin merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesi veya aynı bölgede başvuru
    tarihinde potansiyel vergi numarası başvurularını kabul eden vergi dairesi olacaktır.
    4.3.Kuruluş Aşamasında Gerekli Evrak:
    Gerekli belgelerin detayına girmeden önce yabancı tüzel kişi tarafından Türkçe dili
    dışında hazırlanmış ve şirket kuruluşu kapsamında gerekli olan evrakın Apostilli
    olarak düzenlenmesinin, yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesinin
    ve akabinde noter tarafından tasdiklenmesinin gerektiğini belirtmek isteriz. Bu
    kapsamda İstanbul Ticaret Müdürlüğü uygulaması esas alınarak gerekli evrak5
    aşağıda listelenmiştir;
    a) Şirket kuruluş işlemleri bir vekil aracılığıyla yapılacağından, apostilli, yeminli
    tercümanca Türkçe ’ye tercüme edilerek noter tarafından da onaylanmış gerekli
    yetkileri içeren vekâletname,

    5 TTK md 586 hükmünde yer alan kuruluş belgeleri yanında özel olarak İstanbul Ticaret Odası, Ticaret
    Sicil Müdürlüğü uygulaması da incelenmiştir.
    Sayfa 4 / 7
    b) Türkiye’de kurulacak olan limited şirketin tek ortağı olacak yabancı tüzel kişinin
    menşe ülkesindeki ticaret sicil belgesinin apostilli, yeminli tercümanca Türkçe’ye
    tercüme edilerek noter tarafından da onaylanmış hali,
    c) Ortak olacak yabancı tüzel kişinin yetkili organlarınca imzalanmış kurucular
    beyannamesi6nin apostilli, yeminli tercümanca Türkçe’ye tercüme edilerek noter
    tarafından da onaylanmış hali,
    d) Türkiye’de kurulacak olan limited şirketin kuruluşuna dair ortak olan yabancı
    menşeli şirketin yetkili organınca alınmış kararın apostilli, yeminli tercümanca
    Türkçe’ye tercüme edilerek noter tarafından da onaylanmış hali,
    e) Şirketin yabancı menşeli ortağı veya vekili tarafından imzalanmış olan ana
    sözleşmesi,
    f) Taahhüt edilen sermayenin ¼’ünün depo edildiğini gösterir banka mektubu ve
    taahhüt edilen sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun banka
    hesabına yatırıldığını gösterir dekont aslı,
    g) Şirketin vekilinin imzalayacağı oda kayıt dilekçesi,
    4.4. Kuruluş İşlemleri:
    Yukarıda bahsedilen evrakın tümü tek ortak olacak olan yabancı menşeli tüzel kişiden
    temin edildikten sonra, aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir;
    a) Ana Sözleşmenin7 Tasdiki : www.mersis.gov.tr‘den kuruluş işlemlerinin
    başlatılmasını takiben noterden şirket ana sözleşmesinin tasdik ettirilmesi
    gerekmektedir. Bu işlemi şirketin vekili yapabilecek olup şirket ana sözleşmesi 3
    nüsha olarak tasdik edilmelidir. Bahsedilen 3 nüshanın 1 adedi8 mutlaka ıslak
    imzalı olmalıdır.

    6 Kurucular, şirketin kuruluşu ister nakdi, ister ayni nitelikte olsun, bu beyanı vermek zorundadır. Altaş,
    Soner. Türk Ticaret Kanununa göre Limited Şirketler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, 7. Baskı, S 74.
    7 TTK’da limited şirketler için “ana sözleşme” yerine “şirket sözleşmesi” veya “sözleşme” ibaresi
    kullanılmaktadır. Ancak yasada bahsedilen bu tanımların “ana sözleşme” olması nedeniyle makalemizde
    “ana sözleşme” olarak yer vermekteyiz.
    8 Şirket kayıtları için ayrıca bir ıslak imzalı nüshanın da noterden tasdik edilip arşivlenmesini
    önermekteyiz.
    Sayfa 5 / 7
    b) İmza Beyannamesi : Tasdik işlemini takiben şirket müdürünün imza
    beyannamesi vermesi gerekmektedir. Bu noktada şirket müdürün nasıl
    belirleneceği ve kim olacağı noktasında önemli hususlar bulunmaktadır.
    Öncelikle şirket müdürünün şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş olması
    zaruridir. Şirketin müdürü doğrudan kurucu ortak olan yabancı menşeli tüzel kişi
    olabilecektir. Ancak yabancı menşeli tüzel kişi müdürün gerçek kişi olan bir
    temsilci ataması zorunlu olup iş bu atama da şirket ana sözleşmesinde yer
    almalıdır. Atanacak bu temsilci Türk vatandaşı ise adı-soyadı, adresi, uyruğu ve
    T.C. kimlik numarası gerekmektedir. Ancak söz konusu temsilci yabancı
    uyrukluysa ve Türkiye’de ikamet ediyorsa ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli
    noter tasdikli pasaport sureti de gerekli olacaktır. Bu şekilde belirlenen şirket
    müdürünün temsilcisi şahsen notere giderek imza beyannamesi verecektir.
    c) Sermayenin Depo Edilmesi : Söz konusu imza beyannamesinin akabinde şirketin
    yabancı menşeli tüzel kişi ortağı veya vekili tarafından Halk Bankası veya Ziraat
    Bankası’na taahhüt edilen sermayenin ¼’ünün depo edilmesi ve bu işlemin
    yapıldığına dair bankadan “BANKA MEKTUBU” alınması gerekmektedir. Bu
    noktada Yeni TTK 334/1 maddesinin “Nakden taahhüt edilen payların itibarî
    değerlerinin en az yüzde yirmi beşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen
    yirmi dört ay içinde ödenir” hükmüne haiz olduğunu vurgulamak isteriz.
    d) Rekabet Kurumu Ücreti : Bahsedilen Banka Mektubu’nun temin edilmesini
    takiben şirketin yabancı menşeli tüzel kişi ortağı veya vekili tarafından taahhüt
    edilen sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk
    Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001
    2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden/EFT/havale suretiyle yatırılması
    ve iş bu işlemin yapıldığına dair bankadan imzalı ve kaşeli banka dekont aslının
    alınması gerekmektedir.
    e) Oda Kayıt Dilekçesi: Sonrasında şirket müdürü veya vekili tarafından
    imzalanacak olan oda kayıt dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu noktada söz konusu
    dilekçede kurulacak olan şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekinde
    evrak dökümü yer almalıdır. Ayrıca söz konusu dilekçede şirketin unvanı,
    sermayesi, merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE
    koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit
    Sayfa 6 / 7
    edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait
    olduğu belirtilmelidir.
    f) Kuruluş Bildirim Formu : Diğer yandan Kuruluş Bildirim Formu şirketin müdürü
    veya vekili tarafından imzalanmalı ve hazır hale getirilmelidir. Bu aşamada
    şirketin kurucusu ve tek ortağı yabancı menşeli bir tüzel kişi olduğu için
    bahsedilen Form 4 nüsha olarak düzenlenmelidir.
    Yukarıdaki tüm işlemler yapıldıktan ve gerekli belgelerin tümü temin edildikten
    sonra bu evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulacaktır. Başvuru sonrasında verilecek
    olan tescil kararının MERSİS sisteminden ve ilgili ticaret odasından fiziki olarak takip
    edilmesi gerekmektedir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün tescil kararı vermesi akabinde bu
    karar alınarak aynı gün şirketin resmi defterlerinin (yevmiye, kebir, envanter, pay defteri,
    ortaklar kurulu müzakere ve karar defteri) ve ilk imza sirkülerinin noterden tasdik
    ettirilmesi gerekmektedir. Yine kuruluşu yapılan şirketin varsa kira sözleşmesinin ve
    muhasebe hizmeti alınıyorsa bu hizmetle ilgili olarak yapılmış olan hizmet
    sözleşmesinin damga vergilerinin de ödenmesi gerekmektedir.
    Söz konusu işlemler akabinde şirket kuruluş işlemleri tamamlanacak olup şirket,
    merkezinin bulunduğu ticaret siciline tescil ettirilecek ve Türkiye Ticaret Sicili
    Gazetesi’nde ilan edilecektir. İş bu tescili takiben işyeri açılışı için vergi dairesine
    başvurulması gerekmektedir. Bu başvurudan itibaren vergi dairesinden bir yetkili
    şirketin merkezine gelerek bir ziyarette bulunmakta ve yoklama yapmaktadır. Bu
    yoklama esnasında yabancı menşeli müdür tarafından belirlenmiş olan temsilcinin veya
    şirketin vekilinin bulunması gerekmekte olup, yapılacak yoklama neticesinde şirketin
    tüm kuruluş işlemleri tamamlanarak faaliyete başlayabilecektir.
    5. Şirket Kuruluş Belgelerindeki Eksiklik
    Şirket kuruluş aşamasında bazı belgelerde eksiklikler söz konusu olabilmektedir.
    Bunların tespitini ilgili ticaret sicil müdürlüğü resen yapmakta ve başvuru sahibine
    bildirmektedir.
    Söz konusu eksikliklerin tamamlanarak ilgili ticaret odasına tekrar sunulması
    gerekmektedir. Ancak önemle vurgulamak isteriz ki, yapılacak olan bu tadil işlemlerinin
    uygun bir şekilde tamamlanabilmesi için kurucudan alınan vekâletnamenin “tadil metni
    imzalama yetkisini” içermesi gerekmektedir.
    Sayfa 7 / 7
    Bahsedilen düzeltme evraklarının tekrardan sunulmasını takiben uygunluğu ilgili
    ticaret odası tarafından kontrol edilecek ve uygun olması durumunda yukarıda
    bahsedilen tescil süreci devam ederek şirketin tescili yapılacaktır.Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının bir çok avantajı vardır. Yabancı yatırımcıya yapılan Devlet desteği gittikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak da yabancıların Türkiye’de nasıl bir hukuki süreç izlemesi gerektiği, şirket kuruluşunu nasıl yapacakları, hangi şirket türünü seçmesi gerektiği vs. gibi soruların cevaplanması gerekiyor.

    Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

    Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir.Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir. Hatta yabancı yatırımcılara bir takım güvenceler bile verilmiştir. Bunlara aşağıda değineceğiz.

    Yabancılar Türkiye’de Hangi Şirketleri Kurabilir?

    Türk Ticaret Kanununda çeşitli şirket türleri yer alır. Belirtmemiz gerekir ki 4875 sayılı yasanın esas aldığı eşitlik ilkesi gereğince yabancılar Türkiye’de Türklerin kurabileceği her şirket türünü kurabilir. Eski Kanun döneminde yabancılara yalnızca anonim ve limited şirket kurma izni tanınıyordu.

    Artık yabancılar bakımından şirket türü noktasında sınırlama söz konusu değildir. TTK’da yer alan her türlü şirket türü ve TBK’da yer alan adi şirket türlerinden en uygun olanı belirlenip kurulabilir. Ancak bu şirketlerin her birisi kuruluş işlemleri ve özellikleri bakımından birbirinden ciddi farklılıklar içerir.

    Yabancıların Şirket Kuruluşu İçin Hangi Prosedür İzlenir?

    Resmi başvuru işlemlerinden önce yabancıların şirket kuruluşu ile ilgili ön hazırlık yapılmalıdır. Şirket türü belirlenmeli, faaliyetin ne olacağına bağlı olarak ana sözleşme hazırlanmalı, fiziki ihtiyaçlar karşılanmalıdır.

    Tüm bu sürecin mutlaka avukat yardımı alınarak takip edilmesi gerekir. Çünkü yabancıların kurdukları şirketlerin yaşadıkları hukuki problemlere baktığımız zaman çoğunlukla kuruluş aşamasında yapılan hatalardan kaynaklı olduğunu görürüz.

    ÖNEMLİ!: Bu süreçte genelde avukatlar ile çalışıldığı görülmektedir. Ancak genel olarak mali müşavirler bu işi yapmaktadır ve onların uzmanlık alanıdır. Bu durum özellikle yabancı sermayeli şirketler açısından sıkıntılar çıkarmaktadır. Esas sözleşmenin belirli görüşmeler sonucunda olaya özel olarak hazırlamak gerekmektedir.

    İmza Sirkülerinin Düzenlenmesi:

    Şirketin tescil edildiği tarihte Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş personel huzurunda şirketin imza yetkilileri imza sirküleri düzenlemek durumundadır.

    İmza sirküleri, şirket temsilcilerinin imza atma yetkisi olduğuna dair kendilerine ait imza örneklerinin bulunduğu belgeye denir.

    Bazı Dokümanların e-TUYS Sistemine Aktarılması: 

    Aslında bu biraz yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetleri hakkında oluşturulmuş bir veritabanıdır. Bu sisteme online olarak; doğrudan yabancı yatırımlar için faaliyet bilgi formu,  doğrudan yabancı yatırımlar için sermaye bilgi formu ve doğrudan yabancı yatırımlar için hisse devri bilgi formu şeklinde 3 belge doldurularak yüklenir.

    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Tescil Başvurusu Yapılması:

    En önemli aşamalardan birisi tescil başvurusudur. Burada da bir takım belgelerin temin edilmesi gerekir ve bunları da aşağıda izah ettik.

    Bu belgelerin temin edilmesi ve sicil aşamasının Ticaret Sicil Müdürlüğünde tamamlanmasının ardından Müdürlük, ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna kendisi şirketin kurulduğuna ilişkin bilgi verir. Bu bilgi verme işleminin ardından kısa bir süre sonra vergi dairesine gidilerek vergi levhası alınmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumundan ise sosyal güvenlik numarası alınmalıdır. Şirket çalışanları için şirketin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesinden sonra ayrı ayrı başvuru yapmak gerekir.

    Şirketin tescilinin ardından 10 gün içerisinde gene Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin kuruluşunu ilan eder.

    abancı Sermayeli Şirket Kuruluşunda Gerekli Belgeler

    Ticaret Sicil Müdürlüğüne ilk başvuruda bir takım belgeler gerektiğini söylemiştik. Şöyle ki;

    Ticaret Sicil Müdürlüğüne İlk Başvuruda Gereken Belgeler
    Belge  Özellikleri
    Şirket sözleşmesi TSM personeli ya da Noter huzurunda kurucuların tamamının imzaladığı bir asıl toplam dört nüsha
    Her bir hissedarın pasaport nüshası Yabancı ortak gerçek kişi ise gerekir, ikişer nüsha alınır.
    Şirketin mevcut durumu ve imza yetkilileri hakkında faaliyet belgesi Ortak olarak kaydedilen tüzel kişi yatırımcının ülkesindeki makam tarafından düzenlenmelidir
    Tüzel kişi hissedarların kuruluş için onayını gösteren yetkili kurumsal merci kararları Şirketin kuruluşunda herhangi bir özel koşul bulunacaksa (şirket adı, faaliyet alanı, vb.) bu koşullar kararlarda belirtilmelidir.
    Tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin adı ve görevlendirmeyi içeren karar Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmesi durumunda gerekir
    Başvuruyu yetkili TSM ve diğer resmi yetkililer huzurunda takip edecek olan vekillere yetki sağlayan vekâletnamenin noter tasdikli nüshası Sürecin vekaleten takip edilecek olması durumunda gerekir
    İmza beyannameleri Noter tasdikli iki nüsha olmalı
    Şirket müdürlerinin nüfus cüzdanı suretleri Noter tasdikli bir nüsha olmalı

    Potansiyel vergi numarası almak için yapılan başvuruda Vergi dairesi tarafından istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

    Potansiyel Vergi Numarası Başvurusunda Gerekli Belgeler
    Belge Özellikler
    Tescil talep dilekçesi
    Ana sözleşme Aslı olmalı
    Kira sözleşmesi Şirketin kayıtlı adresini göstermeli
    Şirket adına vergi dairesine başvuruda bulunma yetkisi veren bir vekâletname Sürecin vekil ile takip edilecek olması durumunda gerekir

    Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil başvurusunda ise aşağıdaki belgelerin temin edilmesini gerekir:

    Tescil Başvurusunda Gereken Evraklar
    Belge Özellikler
    Tescil talep dilekçesi
    Kuruluş bildirim formu 4 nüsha olmalı
    Şirket sözleşmesi Kurucuların tamamınca TSM personeli ya da noter huzurunda imzalanmış bir asıl toplam 4 nüsha olmalı
    Rekabet Kurumuna ödeme belgesi Şirket sermayesinin %0.04’ü kadar
    Şirketin kurucularını temsil etmeye yetkili her bir şahıs için imza beyannameleri Limited şirkette gereklidir, iki nüsha olmalıdır
    Kuruluş beyannamesi Aslı olmalı
    Ticaret Odası tescil formu Gerçek kişi ortak veya tüzel kişi ortak için iki farklı form gerekir
    Yönetim kurulunun ortak olmayan üyelerinin yazılı beyanı Söz konusu görevin kabulünü belirtiyor olmalıdır
    Ödenmiş asgari sermaye mevduatına ilişkin banka dekontu Taahhüt edilen sermayenin en az %25’i kadar olmalı
    Ayni sermaye uzman raporu, taşınmazda takyidat olmadığına dair sicil beyanı, şerhlere ilişkin belge, taşınmaza ilişkin yazılı anlaşmalar Herhangi bir ayni sermaye katkısı olması durumunda gereklidir

    Görüldüğü üzere çok farklı aşamalarda çok farklı belgeler gerekebilmektedir. Sürecin usuli işlemlerden ötürü aksamaması adına tecrübeli avukatlardan hukuki yardım alınması en sağlıklı iş olur.

    Şube veya İrtibat Bürosu Kuruluşu

    Yabancı ticaret şirketleri veya yabancıların Türkiye’de kurduğu şirketler, ticari faaliyetlerinin genişliğinden ötürü şube açma ihtiyacı duyabilir. Şirket şubesi açmak da şirket kuruluşu kadar olmasa da oldukça ciddi ve karmaşık işlerdendir.

    Hukuki temelleri çok iyi atılmalıdır ki ileride doğacak hukuki problemlerin önüne önceden geçilebilsin. Bu konunun önemli ayrıntıları için “yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

    Bununla birlikte irtibat büroları vardır. Bunlar ticari faaliyet yapmazlar ancak piyasa araştırması, tanıtım, şirket kuruluşu için ön zemin hazırlama vs. faaliyetler yaparlar. Yabancıların somut olayın ihtiyaçlarına göre irtibat bürosu kurması da gerekebilir. Bununla ilgili olarak “yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu kurması” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

    Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

    Yabancı yatırımcılar artık Türkiye’de hem Türk şirketlerle eşit muamele görmekte hem de bazı noktada daha üstün haklara sahip olmaktadır. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu madde 3 düzenlemesi gereğince;

    • Doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması veya devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır.
    • Ayrıca Türkiye’de elde ettikleri kar ve diğer bazı gelirleri yurt dışına serbest şekilde transfer edebilme güvencesine sahiptirler.
    • Bununla birlikte Türkiye’de şirket açacak yabancılar, olası hukuki problemlerden ötürü milli veya uluslararası tahkim ile diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma imkanına sahiptirler.
    • Yabancı personel istihdamı bakımından da çalışma izni kolaylığı bu şirketlere sağlanır.
    • Nakit dışı sermayelerinin tespitinde uluslararası değer kuruluşlarının raporları esas alınır.
    • Yukarıda da bahsettiğimiz üzere irtibat bürosu ve şube açma imkanları da vardır.
    • Bunun haricinde bir takım vergisel avantajlar vardır ki bunlara aşağıda değineceğiz.
    • Son olarak Türkiye yabancı yatırımcıların haklarını koruyan bir çok uluslararası anlaşmaya taraftır.

    Görüldüğü üzere yabancı yatırımcılar bir çok hukuki ve ticari güvenceye sahiptir. Ancak bir şirketin hukuki altyapısı düzgün oluşturulmazsa bu avantajların hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla yabancıların şirket kuruluşu işlemleri tecrübeli avukatlar tarafından yapılmalıdır.

    Yabancıların Vergi Yükümlülüğü

    Türkiye’de sermaye şirketleri kurumlar vergisi (yüzde 22) ödemekle mükelleftir. Bununla birlikte şahısların yıl içerisinde elde ettikleri kazanç ve iratlardan ötürü gelir vergisi (artan oranlı 15, 22, 35, 40) yükümlülüğü doğar. Türkiye’de ikamet eden kişiler veya merkezi Türkiye’de bulunan şirketler ise yurtdışından elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirildiklerini de söyleyebiliriz.

    Bunlara ek olarak somut olaya göre değişen katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV) ve damga vergisi söz konusu olacaktır. Şirket ortaklarının kar dağılımı yapıldığı zaman bunun üzerinden de vergi kesintisi yapılır.

    Tabi bunların haricinde şirket veya şahıslar için vergi muafiyeti, istisnalardan yararlanma veya vergi teşviği de söz konusu olabilir.Çifte vergilendirmenin önüne geçmek adına uluslararası anlaşmalar ve yerli mevzuat düzenlemeleri vardır.

    Türkiye’de Şirket Kuracak Yabancıların Dikkat Etmesi Gerekenler

    Yukarıda yabancılara şirket kuruluşu sürecini genel olarak izah etmeye çalıştık, yabancıların Türkiye’de şirket kurma şartlarına değindik. Belirtmemiz gerekir ki hiçbir somut olay bu kadar yalın değildir. Her yabancı için halledilmesi gereken başka hukuki meseleler olabilir.

    İlgili şirket türü için idari talepler ve mevzuat sürekli değişir. Dolayısıyla yabancıların şirket kurması sürecinde muhakkak hukuki yardım alması gerekir. Bu süreçte yapılacak hatalı yahut ihmali işlemler ileride önemli problemlere yol açar.

    Yabancı Uyruklu Biri Türkiye’de Nasıl Şirket Kurabilir? Yabancıların Türkiye’de İşyeri Açma Şartları

    Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için ülkemiz hukukunda çeşitli düzenlemeler vardır. Nitekim 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu, doğrudan doğruya yabancıların Türkiye’de şirket kurması konusuna yöneliktir. Kanunda yatırım serbestisi ve eşit muamele ile birlikte yabancı yatırımcının özendirilmesi esasının benimsendiğini de ifade etmek gerekir.

    Buna paralel olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 4875 sayılı yasasında da yabancıların Türkiye’de şirket açması eşitlik ilkesiyle bağlantılı görülmüştür. Dolayısıyla yabancıların gerek şahıs gerekse sermaye şirketleri kapsamında ülkemizde her tür şirketi açabilmeleri mümkündür.

    Yazımızda yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli belgeler hakkında bilgi vererek farklı şirket türlerinin kurulmasında neler yapılması gerektiğine değineceğiz. Yabancıların Türkiye’de şirket kurmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

    Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin Gerekli Belgeler

    Yabancıların Türkiye’de şirket kurmaları için tıpkı Türk vatandaşları gibi uymaları gereken çeşitli yönergeler vardır. Bunun için öncelikle şirketle ilgili belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için ilk olarak şirket tutanağı ve ana sözleşmesi çevrimiçi bir şekilde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) gönderilmelidir.

    Ardından yabancılar Türkiye’de nasıl şirket kurabilir dediğimizde izlenmesi gereken adımlar şunlardır;

    1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne İlk Başvuru İçin Gerekli Belgeler

    MERSİS üzerinden işlem yaptıktan sonra şirket kurucularının ya da vekillerinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

    • Şirket kurucularının tümü tarafından noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi ve dört nüshası,
    • Gerçek kişilerin pasaportlarından ikişer nüsha,
    • Ortakların tüzel kişi olması halinde kendi ülkesindeki ilgili makamdan alınmış bir faaliyet belgesi,
    • Tüzel kişi hissedarlarının onayını göstermek için yetkili mercilerin kararları,
    • Tüzel kişi şirketin yönetim kurulunda yer alacaksa tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişinin kim olduğunun belirtildiği bir evrak,
    • Süreç vekiller üzerinden takip ediliyorsa Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda alınmış noter tasdikli vekaletname nüshası,
    • Şirket müdürlerinin tek nüsha noter tasdikli nüfus cüzdanı,
    • Noter tasdikli iki nüsha imza beyannamesi yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli belgeler arasındadır.

    2. Vergi Dairesine Başvuru İçin Gerekli Belgeler

    Ticaret Sicil Müdürlüğüne sunulan belgelerin ardından şirket, Türk vatandaşı olmayan hissedar ve yönetim kurulu üyeleri için vergi numarası almalıdır. Bunun için de vergi dairesine aşağıdaki evraklarla birlikte başvuru yapmak gereklidir:

    • Ana sözleşme,
    • Tescil talep dilekçesi,
    • Kira sözleşmesinin nüshası,
    • Süreci vekaleten yürüten birisinin olması durumunda vergi dairesi işlemleri için özel olarak düzenlenmiş vekaletname.

    3. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

    Vergi dairesinden Türk vatandaşı olmayan hissedar ve yöneticiler için vergi numarasının alınmasının ardından Rekabet Kurumuna sermayenin %0.04’üne karşılık gelen bir ücret Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla ödenmelidir. Buna ek olarak kuruluş sermayesinin dörtte biri de bir bankaya yatırılarak belgelenmelidir. Sermayenin kalan bölümü de iki yıl içinde tamamlanmak zorundadır. Tüm bu aşamalardan sonra yabancıların Türkiye’de şirket kurması için Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil başvurusu yapması gerekmektedir. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli belgeler:

    • Tescil talebinin aktarıldığı dilekçe,
    • Kuruluş bildirimi formunun dört nüshası,
    • Şirket kurucularının tümü tarafından noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi ve dört nüshası,
    • Rekabet Kurumuna yapılan ödemeyi gösteren dekont,
    • Kuruluş beyannamesi,
    • Her bir yönetim kurulu üyesinin görevi kabul ettiğini gösteren yazılı beyanı,
    • Ticaret Odası tescil formu,
    • Asgari sermaye mevduatının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
    • Ayni sermaye hakkında bilirkişi raporu ve ilgili dairelere yapılan şerhleri gösteren belge,
    • Kurucular ve diğer kişilerin şirket kuruluşuna dair yaptıkları yazılı anlaşmalar.

    Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin Gerekli Son İşlemler

    Yukarıda saydığımız belgelerin Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesine tesliminden sonra başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. Ancak sürecin bununla sona erdiğini söylemek doğru değildir. Yabancıların Türkiye’de şirket kurmaları için bunun akabinde gerçekleştirmeleri gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:

    1. Yasal Defterlerin Tasdiki

    Ülkemizde hizmet veren ticaret şirketleri bazı defterleri tutmak zorundadır. Bu defterlerin kuruluş sırasındaki tasdiki Ticaret Sicil Müdürlüğü yapmaktadır:

    • Yevmiye Defteri,
    • Defter-i Kebir,
    • Muhasebe Envanteri,
    • Hisse Defteri,
    • Yönetim Toplantısı Tutanak Defteri,
    • Genel Kurul Toplantı Tutanak Defteri.

    2. Şirket Kuruluş Bildirisinin Takibi

    Ticaret Sicil Müdürlüğü tescil başvurusunun ardından şirketin kuruluşunu Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine bildirmektedir. Bunun akabinde tayin edilen bir vergi memuru şirket merkezini ziyaret ederek tespit tutanağı düzenler. Tespit tutanağında aynı zamanda şirketten iki yetkilinin imzası olmalıdır.

    3. İmza Sirküleri Düzenlenmesi

    Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için son aşamalardan biri Ticaret Sicil Müdürlüğü yetkilileri huzurunda imza sirkülerinin düzenlenmesidir. İmza sirküleri; imza atma yetkisine sahip şirket temsilcilerini gösteren belgedir.

    4. E-TUYS Sistemine Gerekli Dökümanların Aktarılması

    E-TUYS, yabancı yatırımcıların faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için oluşturulmuş bir veri tabanıdır. Şirket kuruluşunun son aşamasında şirket yetkilileri bu veri tabanına doğrudan yabacı yatırımlar için faaliyet, sermaye ve hisse devri bilgi formlarını yüklemelidir.

    Yazımızda yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gereken belgeler ve yapmaları gereken işlemlerden bahsettik. Yabancıların Türkiye’de şirket kurmaları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilir, bu zorlu ve karmaşık süreçte güvenilir bir hukuk bürosunun vekaletinden yararlanabilirsiniz.

 

× Yardıma İhtiyacın Mı Var? Tıkla
Rolex Replica https://www.rolexreplica.cz
audemars piguet replica watches franck muller replica patek philippe replica roger dubuis replica sinn replica